English | עמוד הבית | צור קשר
SWDP

טיהור מי שפכים


S² מיישמת בהצלחה שימוש בטיפול פיזיקו-כימי במתקני טיהור שפכים עירוניים (מט"ש). טיפול פיזיקו-כימי מקובל ברחבי העולם, ונמצא בשימוש נרחב במתקנים גדולים. בחלק גדול של מתקנים בקנדה, ארה"ב ובסקנדינביה, הטיפול הנו כימי בלבד עקב מגבלת הטמפרטורה. בישראל, תוכננו מרבית מתקני הטיפול בשפכים על בסיס טיפול ביולוגי בלבד, לכן יישום הטכנולוגיה בישראל מהווה פריצת דרך טכנולוגית.

השימוש בכימיקלים במתקני טיפול בשפכים עירוניים מאפשר השגת היעדים הבאים:
  • הגדלה מיידית של קיבולת המט"ש, ללא צורך בבניה של קווי טיפול נוספים.
  • שיפור איכות הקולחין לצורך השבת מים לחקלאות ולתעשייה.
    • הורדת ריכוז זרחן בהתאם לדרישות התקן במינימום השקעה
    • הרחקת מתכות כבדות ושומנים
  • שיפור תפקוד המתקן: חסכון בעלויות במתקנים קיימים.
  • הקטנת השקעה בבניית מתקנים חדשים, תוך שילוב של טיפול כימי וביולוגי.
הדגש בפתרונות המוצעים על ידי S² הוא על היותם ישימים כלכלית, זמינים מיידית ומוכחים. מהנדסי חברת S² יבצעו ניתוח נתוני התפקוד של המתקן כולל בדיקות מעבדה, תשומות המתקן ומעקב שוטף. במדה שיש הצדקה כלכלית לשינויים, מהנדסי חברת S² מטמיעים את הטכנולוגיה תוך ניתוח תפקוד המתקן בזמן אמת וליווי הצוות המקצועי של המט"ש.

הגדלת קיבולת מתקנים קיימים
טיפול פיזיקו-כימי הינו בעל פוטנציאל להגדלת קיבולת הקווים הקיימים עד 30%. ניתן ליישם מיידית שימוש בכימיקלים במט"שים קטנים או גדולים, או מניעת הפעלת קו טיפול נוסף. שימוש בכמיקלים יכול לדחות את הצורך בבניית מתקן חדש או בניית הרחבה יקרה בכמה שנים.
חזור

שיפור איכות הקולחין
מצוקת המים המאפיינת את מדינת ישראל מחייבת השבת מי קולחין לצרכים חקלאיים. ע"י הטיפול הפיזיקו-כימי ניתן לשפר את איכות הקולחין המטופלים במתקנים אינטנסיביים ואקסטנסיביים ולהגיע לאיכות הנדרשת. התוצאות הן מיידיות ללא צורך בהשקעה כספית גדולה.
חזור

הרחקת זרחן
הרחקת זרחן, הינה הדרך הטובה ביותר להורדת אצות בבריכות ואגנים. הרעלת מקורות מי שתיה בסין על ידי אצות הינה תופעה מוכרת. עם כניסתן לתוקף של תקנות ועדת ענבר נדרשו מתקני טיפול שפכים עירוניים רבים לשפר את איכות קולחיהם.
הרחקת זרחן נחוצה גם למניעת הווצרות של סטרוויט הגורמת לסתימת צנרת ותקלות במתקן חברת S² נחלה הצלחות בסילוק זרחן באמצעות שילוב יעיל של שימוש בכימיקלים במתקנים.
חזור

הרחקת מזהמים רעילים
במקרים, בהם קיים אגן שיקוע ראשוני במט"ש, ניתן ליישם את הטכנולוגיה לשיקוע ראשוני מוגבר, כלומר הוספת כמיקלים לזרם השפכים הנכנסים לאגן זה. יישום שיטה זו גורם לשיקוע של המתכות הכבדות בשלב שלפני טיפול הביולוגי של הבוצה המשופעלת ובכך מונע הרעלה.
חזור

הקטנת עלויות הטיפול במתקנים קיימים
שימוש מושכל בכימיקלים יכול להביא לחסכון בעלויות השוטפות של המט"ש כגון: חשמל לאוורור, פינוי בוצה יבשה וצריכת פולימר.. בנוסף מגביר טיפול פיזיקו-כימי את ייצור המתאן ליצירת חשמל עבור חלק ממתקני הטיפול בשפכים עירונים
חזור

הקטנת השקעה עבור מתקנים חדשים
שילוב של טיפול פיזיקו-כימי יחד עם טיפול ביולוגי, מאפשר חסכון משמעותי בהשקעה לבניית מתקן חדש.
חזור

About
Applications
Recycling Technologies
Products
Case Studies
News
כל הזכויות שמורות ©